CPO

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) organiseert een groep mensen zich in een vereniging, met als doel het gezamenlijk ontwikkelen van hun eigen woning. Dit doen zij samen met een zelfgekozen bouwbegeleider, architect en aannemer. Doordat je als collectief bouwt, kan het zijn dat er op een aantal punten compromissen gesloten moeten worden binnen de groep. Maar er zijn ook veel voordelen. Zo geldt voor CPO: samen sta je sterker. Een georganiseerde groep is een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en andere partijen. Ook brengen collectieven vaak bijzondere woonwensen tot stand die een meerwaarde hebben voor henzelf maar ook voor de omgeving. Een ander belangrijk motief is betaalbaarheid: door samen op te trekken en zelf te ontwikkelen worden woningen bereikbaar. Onderzoek en ervaringen laten zien dat de kostprijs van CPO-projecten vaak 10-20% beneden de marktwaarde ligt. Omdat de bewoners samen hun woonwijk ontwikkelen, ontstaat een grote betrokkenheid met de buurt. De deelnemers weten waar zij komen te wonen en wie hun buren worden. Dit zorgt voor een goede sociale cohesie.

PROCES

Voor de realisatie van Veld Hof wordt een helder en efficient proces opgezet om kwaliteit te maken en individuele en gezamenlijke belangen van haar deelnemers te borgen. De deelnemers verenigen zich in een stichting, de CPO, om zo als bewuste opdrachtgever het proces duidelijk aan te kunnen sturen. Professionele partijen voor architectuur, projectmanagement en landschapsontwerp geven vorm aan deze CPO-ambitie en zorgen tevens voor een betaalbaar en realiseerbaar project. Met heldere uitgangspunten worden de collectieve en duurzame ambities zeker gesteld en krijgen individuele wensen ruimte in het proces. Er worden uitgangspunten en kaders geformuleerd op het gebied van de stedenbouwkundige opzet, de architectuur, duurzaamheid en het omringende landschap. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt op het gebied van de energievoorziening, het ruimtebeslag van infrastructuur, bebouwing en de benodigde voorzieningen om de biodiversiteit te stimuleren. Om de CPO-doelen te bereiken zal er een bepaald budget gereserveerd worden. Met de gemeente zal onderzocht worden welke onderdelen publiek zijn en welke voor rekening van de CPO zijn. Indicatief zal 5 tot 10% van de totale koopsom aan collectieve voorzieningen worden besteed. Deze voorzieningen zullen direct bijdragen aan de identiteit en het woonplezier.

COLLECTIVITEIT

We zoeken in Veld Hof een gezonde balans tussen het collectieve en private belang. Daar waar samenwerking meerwaarde oplevert zal een collectieve oplossing gekozen worden en daar waar het kan blijft de individuele vrijheid in stand. Ten eerste zal worden gekeken naar de mogelijkheden om de energievoorziening (deels) gezamenlijk te regelen. Gedacht kan worden aan een warmte-koudebron of een voorziening voor windenergie. Daarnaast zal het parkeren collectief worden geregeld. Hierdoor blijft de footpint van de infrastructuur beperkt, waardoor er meer ruimte overblijft voor groen en biodiversiteit. Elektrische laadpalen zullen centraal geregeld worden. Ook zijn er in de toekomst wellicht mogelijkheden voor deelauto`s. In overleg met alle deelnemers zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor een speelplaats in het groen voor kinderen, met eventueel een overkapping of een binnenruimte voor ontmoeting. De buitenruimte in het project zal, door het groene karakter, ervaren worden als gezamenlijk groen.

DUURZAAMHEID

In Veld Hof staat duurzaamheid centraal. Het is een integraal onderdeel van het ontwerpproces, de realisatie en het toekomstig gebruik. De woningen zullen zowel passief, met hoge isolatie-eisen, als actief, met slimme installatieoplossingen uitgevoerd worden. Maar ook het gebruik van de woning, de buitenruimten en de mobiliteit zullen op een logische en pragmatische wijze vormgegeven worden voor het verkrijgen van een zo klein mogelijk ecologische footprint.

NATUUR

Veld Hof ligt op een unieke locatie in Zilverackers, in een open veld omringd door Brabants bos. Het bepaalt de bijzondere identiteit van Veld Hof. Dit natuurlijk landschap willen we behouden en zelfs versterken. Geen betegelde aangeharkte tuinen en straten maar een robuust en gevarieerd lokaal landschap. De variatie maakt het mogelijk dat er een rijke biodiversiteit ontstaat en flora en fauna zich kunnen ontwikkelen tot een harmonieus geheel met de wijk. De oorspronkelijke natuur komt vanuit het bos tot aan de woning en biedt, naast beschutting voor het private wonen en Oerrr speelplezier voor kinderen, fantastische vergezichten.